woensdag 26 maart 2014

Een mancke Dochter wordt recht gaende

Na enkele jaren eindelijk weer een nieuwe bijdrage aan Straatmannen Blog.

Brussel / Leuven, 1531 juli 8
In een 17e eeuws boekwerk kwam ik een moeder genaamd Catharina Oliviers uit Leuven tegen, echtgenote van Theodorus Straetmans, die met haar kreupele dochter Marguerite Straetmans op bedevaart ging naar het Heilige Sacrament in de Sinte Goedele Kerk in Brussel. En het wonder geschiedde...
Een mancke Dochter wordt recht gaende.
In 't jaer 1531 den 8. Julio compareerde in de Stadt van Brussel in den Choor van de Kercke van . S. Goedele voor 't H. Sacrament Catharina Oliviers / vrouwe van Theodorus Straetmans / woonende tot Loven / ende hadde met haer sekere dochter genaemt Marguerite / oudt elf ofte twelf jaren / die verklaerde voor M. Hendrick van Zeune / ende andere persoonen / doe dat hare dochter Marguerite kreupel geweest is met den rechten voet / soo datse niet en konde gaen / noch den voet uytsteken / ende met groote moeyte was rustende op twee krucken: om welcke redene hare moeder beloofde te besoecken 't H. Sacrament, soo gheringe sy haer soude konnen leyden / ende naer Brussel gevoert zynde / is de dochter met groote pyne gegaen op de krucken in de Kercke van S. Goedele voor 't H. Sacrament, alwaer de moeder met groote devotie haer gebedt sprack / dat Godt soude gelieven hare dochter te genesen: hebbende nu eenigen tydt geweest in haer gebedt / de voorsz. dochter is recht op-gestaen sonder hulpe / ende latende haer krucken liggen is gegaen by den armaris daer 't H. Sacrament rust / om Godt te dencken / ende wordt volkomentlyck gesondt.
Bronnen: 
- Historie van het H. Sacrament van Mirakelen, door Steven Ydens, uitg. Peeter de Dobbeleer 1603 (waarschijnlijk enkele decennia later), pag. 210-211.  Zie Google Books. Met gravures van Adriaen Collaert (zie afb. van processie van H. Sacrament).
- Het genoemde Heilige Sacrament van Mirakelen berustte te Brussel in de collegiale kerk van Sinte Goedele. De auteur was priester, 'licent. inde H. Godtheyt', en kanunnik van de Sinte Goedele Kerk.

Geen opmerkingen: